Privacyverklaring

1. Identiteit van de verantwoordelijke
Elmers Ontstoppingsdienst zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement zullen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.
www.elmersriooltechniek.nl is de website van Elmers Ontstoppingsdienst. Elmers Ontstoppingsdienst is statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van Elmers Ontstoppingsdienst.

E-mail: info@elmersriooltechniek.nl
Telefoon: 06-51505122

2. Algemeen
In dit Privacy statement is onderscheid gemaakt tussen de persoonsgegevens die wij verwerken indien u de website www.elmersriooltechniek.nl bezoekt, indien u een formulier via de website invult en het geval waarin u een overeenkomst aangaat met ons. U leest in hoofdstuk 9 welke persoonsgegevens wij verwerken.

3. Wettelijke grondslag
Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst
Indien u een overeenkomst aangaat met Elmers Ontstoppingsdienst waarbij het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst zal dit als grondslag voor de verwerking dienen.

Gerechtvaardigd belang
Voor het verzenden van direct marketing berichten heeft Elmers Ontstoppingsdienst een gerechtvaardigd belang. Elmers Ontstoppingsdienst meent een gerechtvaardigd belang te hebben om u van tijd tot tijd te informeren over nieuwe diensten of overig nieuws dat betrekking heeft op Elmers Ontstoppingsdienst. Elmers Ontstoppingsdienst zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

Toestemming
Het verwerken van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of welke niet onder een overige wettelijke grondslag valt, zullen uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt worden.

4. Doel van de verwerking
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uitvoeren van een overeenkomst
Elmers Ontstoppingsdienst verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

De dienstverlening te verbeteren;
Elmers Ontstoppingsdienst verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren.

Contact met u op te nemen
Elmers Ontstoppingsdienst verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met Elmers Ontstoppingsdienst zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen
Elmers Ontstoppingsdienst verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op Elmers Ontstoppingsdienst rustende wettelijke verplichting.

5. Gegevens die wij delen
De door Elmers Ontstoppingsdienst verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor het voeren van de administratie maakt Elmers Ontstoppingsdienst gebruik van een derde die inzicht kan krijgen in uw persoonsgegevens. Met deze derde hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de vertrouwelijkheid van de verwerking overeengekomen is.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorg draagt voor de hosting van onze website. Met deze derden heeft Elmers Ontstoppingsdienst een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

Elmers Ontstoppingsdienst zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy statement nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien Elmers Ontstoppingsdienst daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

6. Beveiliging
Elmers Ontstoppingsdienst stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Elmers Ontstoppingsdienst heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

7. Duur van de opslag
Elmers Ontstoppingsdienst zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u gedurende de looptijd van deze overeenkomst verwerken. Nadat de overeenkomst tussen u en Elmers Ontstoppingsdienst eindigt zal Elmers Ontstoppingsdienst de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren.

Indien Elmers Ontstoppingsdienst daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal Elmers Ontstoppingsdienst uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst tot u en Elmers Ontstoppingsdienst. In dat geval zal Elmers Ontstoppingsdienst u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat Elmers Ontstoppingsdienst daarvoor heeft.

8. Wijziging van het privacy statement
Elmers Ontstoppingsdienst is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Elmers Ontstoppingsdienst overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

9. Welke persoonsgegevens Elmers Ontstoppingsdienst verwerkt

Website
Door u te verstrekken (persoons)gegevens:
Persoonsgegevens die Elmers Ontstoppingsdienst via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door Elmers Ontstoppingsdienst geleverde diensten. Elmers Ontstoppingsdienst zal persoonsgegevens die u via de website verstrekt nimmer aan derden verstrekken, tenzij Elmers Ontstoppingsdienst daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is.

Indien u een contactformulier op de website invult verwerkt Elmers Ontstoppingsdienst in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;
  • eventueel aanvullende informatie die u verstrekt.

Cookies

Elmers Ontstoppingsdienst gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt Elmers Ontstoppingsdienst geen IP-adressen. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en biedt daarmee een passende beschermingsniveau.

Overeenkomst
Indien u een overeenkomst sluit met Elmers Ontstoppingsdienst zal Elmers Ontstoppingsdienst ook persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens die Elmers Ontstoppingsdienst verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst zal Elmers Ontstoppingsdienst u eerst om toestemming vragen alvorens deze persoonsgegevens te verwerken.

Indien u een overeenkomst sluit met Elmers Ontstoppingsdienst of indien u al eerder een overeenkomst met Elmers Ontstoppingsdienst heeft gesloten zal Elmers Ontstoppingsdienst voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze verwerken teneinde de overeenkomst uit te kunnen voeren:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw emailadres;
  • uw IBAN bankrekeningnummer.

10. Uw rechten
Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens Elmers Ontstoppingsdienst kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken
Indien Elmers Ontstoppingsdienst van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie
U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door Elmers Ontstoppingsdienst verwerkte persoonsgegevens (door Elmers Ontstoppingsdienst ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid
U heeft het recht om Elmers Ontstoppingsdienst te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient Elmers Ontstoppingsdienst aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van Elmers Ontstoppingsdienst.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met Elmers Ontstoppingsdienst tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:
Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ  Den Haag

11. Toepasselijk recht & overige
Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Elmers Ontstoppingsdienst overgaat op een derde partij of dat Elmers Ontstoppingsdienst fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, verzoek wij u om deze via een e-mailbericht aan Elmers Ontstoppingsdienst (info@elmersriooltechniek.nl) kenbaar te maken.

Call Now Button